Topplayการวนซ้ำคิวประจำ

ในฐานะ Larry Squire ผู้เชี่ยวชาญหน่วยความจำใช้เวลากับ Eugene มากขึ้นเรื่อย ๆ เขาเริ่มเชื่อมั่นว่าผู้ป่วยของเขากำลังเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ภาพสมองของยูจีนแสดงให้เห็นว่าปมประสาทฐานของเขารอดพ้นจากการบาดเจ็บจากโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส เป็นไปได้หรือไม่ที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่า Eugene แม้จะมีความเสียหายทางสมองอย่างรุนแรง แต่ก็ยังสามารถใช้ลูปคิวประจำกิจวัตรประจำวันได้ Topplayกระบวนการทางระบบประสาทโบราณนี้สามารถอธิบายได้ว่า Eugene สามารถเดินไปรอบ ๆ บล็อกและค้นหาขวดถั่วในห้องครัวได้อย่างไร

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *